Darü'l-Erkâm'ın İlk 45 TalebesiAşağıdaki liste Muhammed Emin Yıldırım'ın  "Nebevi Eğitim Modeli Darü'l-Erkâm - Vahyin Nuzül Sürecinde Şahsiyet Eğitimi", Siyer Yayınları, İstanbul (2016) adlı eserinden alıntıdır. 

Peygamber efendimizin Darü’l-Erkâm’ı Risaletin ilk yılından itibaren kullandığı göz önüne alındığında; bu okulun talebelerinin de ilk Müslümanlar olduğu ortaya çıkar. Burada peygamberî eğitimden geçmiş ilk kırk beş talebe şu şekilde sıralanabilir. 
Unutulmamalıdır ki, bu liste kesin tespit edilmiş nihai bir liste değildir. Farklı kaynaklarda bu konuda farklı rivayetler bulunmaktadır. Ayrıca ilk Müslümanlardan olup ta Darü’l-Erkâm’dan fazlaca istifade edememiş kişilere yer verilmemiştir.

1. Hatice binti Huveylid
2. Ali bin Ebi Talib
3. Zeyd ibn Harise
4. Ümmü Eymen binti Salebe
5. Ebubekir ibn Ebu Kuhafe
6. Osman b. Affan
7. Zübeyr b. Avam
8. Talha ibn Ubeydullah
9. Ebu Ubeyde ibn Cerrah
10. Abdurrahman ibn Avf
11. Sa’d b. Ebi Vakkas
12. Said ibn Zeyd
13, Fatıma binti Hattab
14. Osman b. Maz’un
15. Ubeyde ibn Haris
16. Ebu Seleme ibn Abdulesed
17. Erkam b. Ebi’l Erkam
18. Hind binti Abdullah
19. Mikdat ibn Amr
20. Habbab ibn Eret
21. Abdullah ibn Mesud
22. Ammar bin Yasir
23. Yasir bin Amir
24. Sümeyye binti Habbat
25. Halid bin Said
26. Ümeyye binti Halef
27. Ebu Huzeyfe ibn Utbe
28. Süheyle binti Süheyl
29. Cafer bin Ebi Talib
30. Esma binti Ümeys
31. Süheyb ibn Sinan er-Rumi
32. Musab ibn Umeyr
33. Bilal-i Habeşi
34. Ayyaş ibn Rebia
35. Esma binti Selame
36. Amr ibn Rebia
37. Leyla binti Ebi Hasme
38. Amir ibn Füheyre
39. Abdullah ibn Cahş
40. Hatıb bin Haris
41. Fatıma binti Müecellil el-Amiriyye
42. Muttalib bin Ezher
43. Remle binti Ebi Avf bin Subre
44. Hatıb ibn Amr
45. Zinnure er-Rumiyye

Yukarıda isimleri sayılan şahsiyetlere bakıldığında Darü’l-Erkâm’ın ilk talebeleri ile ilgili şu bilgilerle karşılaşırız:

Buradaki talebelerin 32’si erkek, 13’ü kadındır. Farklı sosyal statülere sahip 16 farklı aileye mensuplardır. İçlerinde zengin olanlar da vardır, fakir olanlar da vardır. Bu kişilerden 31’i hür, 7’si mevali (sonradan özgürlüğüne kavuşmuş köle), 7 tanesi de köledir. Yine bu 45 kişiden 10’u okuma yazma bilenlerdendir. (o gün Mekke’de okuma yazma bilenlerin toplam sayısı 17’dir) Bu ilk talebelerin yaş ortalaması 25-28’dir.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılmaktadır ki, burada yetişen talebeler İslam dininin öncü şahsiyetleridir. Buradaki eğitim süreci onlara, kendilerini örnek nesil kılacak nitelikler kazandırmıştır. Bundan dolayı onları iyi tanıyalım ki, onları kendilerimize iyi örnek alalım.

Peygamber efendimiz  (sav.) işin başında sadece erkekleri değil kadınları da eğitmiştir. Çünkü sadece erkekleri eğiterek bir toplumu dönüştürmek mümkün değildir. 

Eğitim faaliyetinin her sosyal statüdeki insana ulaştığı dikkat çekmektedir. Çünkü İslam’ın muhatabı zengin-fakir, köle-hür, bilgili-bilgisiz toplumun bütün renkleridir. Dikkati çeken bir başka husus da bu talebelerin yaş ortalamalarının oldukça genç olmasıdır.


Kommentare